ALGEMENE VOORWAARDENAlgemene voorwaarden:

1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt VOF DE REGENBOOG , gevestigd te Margraten aangeduid als DE REGENBOOG en haar contractpartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met DE REGENBOOG.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan DE REGENBOOG aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden DE REGENBOOG  heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.5. Door uw te registreren op onze webshop gaat u ermee accoord regelmatig aanbiedingen te ontvangen op uw mailadres. U kunt zich altijd afmelden voor deze aanbiedingen via uitschrijf link onderaan de aanbieding.

2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten, web site uitingen en prijsvermeldingen van DE REGENBOOG zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van DE REGENBOOG op haalbaarheid is beoordeeld. DE REGENBOOG heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de web site of in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van DE REGENBOOG gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van DE REGENBOOG en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan DE REGENBOOG te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van DE REGENBOOG van 250,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

 

5. Prijzen

5.1. De zaken van DE REGENBOOG worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van DE REGENBOOG. De diensten van DE REGENBOOG worden verricht tegen de prijs die DE REGENBOOG na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

5.3. Alle genoemde prijzen zijn exlusief 21% btw.

5.4. Alle prijzen op onze webshop zijn niet bindend. Indien afwijking zult u op de hoogte worden gehouden bij u aankoop. Bij aankopen in onze winkel gelden de prijzen in ons facturatie systeem. 
 
6. Verzending/aflevering
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt DE REGENBOOG de wijze van verzending. In geval DE REGENBOOG de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van DE REGENBOOG. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door DE REGENBOOG op te geven opslagplaats, heeft DE REGENBOOG het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan DE REGENBOOG toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen
7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of tekeningen in het bezit zijn van DE REGENBOOG .

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat DE REGENBOOG na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij DE REGENBOOG een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens DE REGENBOOG. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van DE REGENBOOG of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

8. Zichtzendingen
8.1. De door DE REGENBOOG afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door DE REGENBOOG aan te geven doeleinden, wanneer DE REGENBOOG dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

8.2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door DE REGENBOOG  op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin DE REGENBOOG deze zaken aan de afnemer afleverde.

9. Betaling
9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval DE REGENBOOG een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan DE REGENBOOG verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en DE REGENBOOG tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan DE REGENBOOG te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in haar Rapport Voorwerk geadviseerde tarief, doch met een minimum van 100,00 per factuur. Ingeval enig ander adviestarief door de Nederlandse rechtspraak als maatstaf wordt gehanteerd, geldt dat andere adviestarief als door de afnemer te betalen.

9.5. Niet tijdige betaling geeft DE REGENBOOG het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

 

9.6. DE REGENBOOG  is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door DE REGENBOOG te verrichten prestaties, een en ander op een door DE REGENBOOG aan te geven wijze.

9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. DE REGENBOOG garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

9.11. DE REGENBOOG staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door DE REGENBOOG uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van DE REGENBOOG de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van DE REGENBOOG de zaken aan DE REGENBOOG ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan DE REGENBOOG of aan de door DE REGENBOOG aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

10.4. DE REGENBOOG  verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van DE REGENBOOG ten behoeve van andere aanspraken die DE REGENBOOG op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van DE REGENBOOG zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van 250,00 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van DE REGENBOOG tot volledige voldoening van al hetgeen DE REGENBOOG van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclames
11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan DE REGENBOOG kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt DE REGENBOOG geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

11.3. Indien een reclame door DE REGENBOOG gegrond wordt bevonden, heeft DE REGENBOOG het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan DE REGENBOOG worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval DE REGENBOOG onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. DE REGENBOOG aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door DE REGENBOOG op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin DE REGENBOOG deze zaken aan de afnemer afleverde.

11.6. Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

12. Garantie
12.1. DE REGENBOOG staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3. Indien de afnemer aan DE REGENBOOG een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van DE REGENBOOG. De afnemer zal alsdan DE REGENBOOG vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

 

12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan DE REGENBOOG verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van DE REGENBOOG zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

12.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft DE REGENBOOG garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

12.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door DE REGENBOOG op te geven adres.

12.7. Voor zaken met een door andere dan DE REGENBOOG bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

12.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DE REGENBOOG zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

13. Handelsmerk
13.1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door DE REGENBOOG afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

14. Aansprakelijkheidsbeperking
14.1. DE REGENBOOG, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2. Onverminderd het vorenstaande is DE REGENBOOG in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A: wegens niet, of niet tijdige levering;

B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in DE REGENBOOG bedrijfsruimte bevinden;

F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;

I: voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

14.3. Indien DE REGENBOOG in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt DE REGENBOOG slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is DE REGENBOOG nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5. De afnemer zal DE REGENBOOG vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens DE REGENBOOG.

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DE REGENBOOG of haar leidinggevende ondergeschikten.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door DE REGENBOOG niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan DE REGENBOOG niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor DE REGENBOOG als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van DE REGENBOOG alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door DE REGENBOOG redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

15.3. DE REGENBOOG heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. DE REGENBOOG is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DE REGENBOOG gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. DE REGENBOOG behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

15.4. DE REGENBOOG heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding
16.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens DE REGENBOOG niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die DE REGENBOOG te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft DE REGENBOOG het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.3. DE REGENBOOG is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst DE REGENBOOG  schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door DE REGENBOOG verrichte prestaties, en heeft DE REGENBOOG onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Consumentenkoop
17.1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art.4 lid 1 (voor zover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art.7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art.9 leden 7 en 8; art.14 lid 2 sub g; art.16 lid 2 (voor zover het de bevoegdheid van DE REGENBOOG tot ontbinding betreft); art.18 lid 2 (wordt aangevuld met: De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat DE REGENBOOG zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.).

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
18.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.2. De Rechtbank Maastricht neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen DE REGENBOOG en afnemer, tenzij DE REGENBOOG er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de Sector Kanton. 

Copyright (c) 2013 Vof De Regenboog. Alle rechten voorbehouden.

V.O.F De Regenboog Gulpen, Rijksweg 43, 6271 AC Gulpen - Telefoon: 043-6018140 - Fax: 043-4583004 - KvK Limburg: 14091287

 

 
INLOGGEN
Login :
Wachtwoord :
aanbieding van de dag
   
LPV-35-12
Log in om de prijs te zien!
AANMELDEN NIEUWSBULLETIN
Ons gratis Niewsbulletin staat iedere maand boordevol nieuwe producten, scherpe aanbiedingen en andere berichten waar u uw voordeel mee kunt halen.

Klik hieronder om u aan te melden voor ons Nieuwsbulletin en profiteer ook!

Aanmelden Nieuwsbulletin